تقریباً همه ی والدین در برخورد با فرزندان خود از هر دو شیوه ی تشویق و تنبیه کم و بیش استفاده می کنند. پس از انجام رفتارهای مطلوب معمولاً با انجام کاری که برای کودک خوشایند...

مطالعه بیشتر
تشویق زبانی کودک،تعریف و تمجید ، تشکر و قدردانی زبانی ، ابزار ساده و کم هزینه ای است که می تواند کودک را به رفتارهای مناسب سوق دهد . تشویق زبانی بسیاری از والدین در تشویق کودکان...

مطالعه بیشتر
برای تشویق عملی کودکان دادن جایزه ، هدیه و مانند آن ، بردن به گردش و تفریح ، اجازه بازی یا بیرون رفتن با دوستان ، از موارد تشویق عملی است که با توجه به...

مطالعه بیشتر

فهرست

ارسال به سراسر ایران